Loading feeds...

PÁPEŹSKÁ AKADÉMIA PRE ŽIVOT

 

VYHLÁSENIE OHĽADNE TZV. „PILULKY DEŇ PO“

 

Ako je známe, už niekoľko dní je v talianskych lekárňach na predaj tzv. „pilulka deň po“, dobre známy novovyvinutý hormonálny preparát, ktorý je často – a teda aj v týchto posledných dňoch – predstavovaný jednak jeho priaznivcami, a tiež mnohými médiami, ako jednoduchá antikoncepcia, alebo presnejšie ako „urgentná antikoncepcia“.

Je potrebné ju užiť vtedy, ak sa chce zabrániť nežiaducemu tehotenstvu; teda krátky čas po pohlavnom styku, o ktorom sa predpokladá, že by mohol byť oplodňujúci.

 

Na nevyhnutne polemické reakcie tých, ktorí vyjadrovali vážne pochybnosti o mechanizme účinku tohto preparátu, že jeho účinok nie je jednoducho iba „antikoncepčný“, ale v skutočnosti „abortívny“ (potrat vyvolávajúci), dostali odpoveď – a to veľmi promptnú – že takáto obava je neopodstatnená, pretože „pilulka deň po“ účinkuje „antinidačne“; naznačujúc tak implicitne jasné odlíšenie medzi potratom a zablokovaním uhniezdenia oplodneného vajíčka v maternici (zabránením, aby došlo k implantácii oplodneného vajíčka (embrya)).

 

Vedomí si toho, že užívanie týchto preparátov zasahuje základné ľudské dobrá a hodnoty, dotýkajúce sa počiatkov samotného ľudského života, Pápežská akadémia za život cíti vážnu povinnosť a nevyhnutnú potrebu ponúknuť niektoré spresnenia a úvahy na túto tému, znova zopakovať už známe etické postoje, postavené na vedeckých podkladoch a ukotvené v katolíckej vierouke (doktríne).

***

 1. „Pilulka deň po“  je hormonálny preparát  (môže obsahovať estrogény, estroprogesteróny,  alebo len progesterón) ktorý,  ak sa užije do 72 hodín (a nie po) po pohlavnom styku, o ktorom sa predpokladá, že by mohol byť oplodňujúci, rozvinie mechanizmus predovšetkým „antinidačného“ typu; teda zabráni, aby prípadne už oplodnené vajíčko (ktoré je už ľudským embryom) a ktoré sa už  začalo vyvíjať do štádia blastocystu (5. – 6. deň po oplodnení), sa uhniezdilo v maternici - a to mechanizmom zmeny jej povrchu.

  Konečným dôsledkom toho je vypudenie a zánik tohto embrya.

  Ak by sa táto pilulka užila niekoľko dní pred ovuláciou, v takom prípade by mohla účinkovať mechanizmom jej blokácie (v tomto prípade by sa dalo hovoriť o účinku typicky „antikoncepčnom“).

  Avšak, žena ktorá siahne po takejto pilulke, robí to zo strachu, že je v plodnom období a teda s úmyslom vyvolať vyhnanie eventuálne počatého dieťaťa; okrem toho, bolo by utópiou myslieť si, že žena, ktorá sa nachádza v situácii, kedy chce užiť „núdzovú antikoncepciu“, vie s určitosťou posúdiť aktuálny stav svojej plodnosti.

 1. Rozhodnutie použiť výraz „oplodnené vajíčko“ na označenie prvotnej fázy rozvoja embrya, nemôže v žiadnom prípade umelo vytvárať rozličnú hodnotu toho istého ľudského indivídua v rôznych momentoch jeho vývinu.  Inými slovami, ak je  z vedeckých dôvodov  užitočné rozlišovať  konvenčnými termínmi (oplodnené vajíčko, embryo, fétus, atď.) rozličné štádiá jediného vývinového procesu, nikdy nie je prípustné rozhodnúť, že ľudské indivíduum má väčšiu, alebo menšiu hodnotu podľa toho, v ktorom štádiu vývinu sa nachádza (s následkom absencie povinnosti starostlivosti).
 1. Teda, je jasné, že vyhlasovaný „antinidačný“ účinok „pilulky deň po“, v skutočnosti nie je nič iné, ako potrat vykonaný chemickou cestou. Nie je ani intelektuálne správne, ani vedecky ospravedlniteľné tvrdiť, že sa nejedná o tú istú vec.

  Koniec koncov, javí sa dostatočne jasné, že jednak úmysel toho, kto si ju žiada, tak aj úmysel toho, kto ponúka používanie tejto „pilulky deň po“, je zameraný na zrušenie eventuálneho tehotenstva, ktoré začalo presne tak, ako pri potrate.

  Tehotenstvo v skutočnosti  predsa začína oplodnením vajíčka a nie až jeho uhniezdením (vo vývojovom štádiu blastocysty) v maternici, ako sa nám implicitne chce nahovoriť.

 1. Z toho vyplýva, že z etického pohľadu sa jedná (rovnako ako pri klasickom potrate) o absolútne nedovolené používanie  abortívnych praktík, čo postihuje rozširovanie, predpisovanie či užívanie „pilulky deň po“.

  Morálne sú zodpovední  aj všetci tí, ktorí vedome alebo nevedome spolupra-

  cujú na takejto procedúre.

 1. Vzhľadom na „pilulku deň po“  je potrebné si následne všimnúť vzťah s aplikáciou zákona 194/78, ktorý v Taliansku reguluje podmienky a postup pri vykonávaní potratov.

  Definícia pilulky ako „antinidačná“ (namiesto transparentnejšieho termínu „abortívna“) umožňuje v praxi uniknúť všetkým povinným procedúram, ktoré zákon 194/78  predpisuje vykonať predtým, ako sa pristúpi k vykonaniu potratu

  (predchádzajúci pohovor, potvrdenie tehotenstva, stanovenie štádia vývinu plodu, doba na premyslenie, atď.).

  Teda potrat sa vykoná úplne skrytou formou, ktorá je neevidovateľná žiadnou inštitúciou. Toto všetko sa javí  v jasnom rozpore so správnou  aplikáciou (hoc aj sporného) zákona 194/78.

 1. Nakoniec, pozorujúc rozširovanie týchto preparátov, povzbudzujeme všetkých pracujúcich v tomto sektore, aby si dôsledne uplatňovali morálnu výhradu svedomia , odvážne svedčili skutkami o neodcudziteľnej hodnote života, predovšetkým voči novým skrytým formám útokov na najslabších a bezbranných jednotlivcov, ako je to v prípade ľudských embryí.

 

Vatikán, 31.10.2000

 

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_academies/acdlife/documents/rc_pa_acdlife_doc_20001031_pillola-giorno-dopo_it.html

 

© TRANSLATION: Ján M. Košč 2010