Loading feeds...

Kresťan v dnešnej nemocnici 6. apríla 2013

Dňa 6.apríla 2013 sa v Martine uskutočnila 8. konferencia Kresťan v dnešnej nemocnici. Konferenciu usporiadala Rada pre pastoráciu v zdravotníctve pri Konferencii biskupov Slovenska, jej predseda Mons. Štefan Sečka v spolupráci s duchovnou službou v nemocnici a Katolícka zdravotnícka únia.

Témou konferencie bola  " Perinatálna strata a postabortívny syndróm ". Odbronými  garantmi  konferencie boli: Mons. ThDr.  Štefan Sečka, Spišská Kapitula a Prof.  RNDr. MUDr. Rudolf Pullmann, PhD, Martin.

V panelovej diskusii vystúpili so svojimi príspevkami: MUDr. Miroslav Haško, PhD, Martin-gynekológ, Doc. MUDr. Kamil Birirnger, PhD, Martin- gynekológ, Doc. PhDr. Mgr. Patrícia Dobríková, PhD et PhD, Trnava – psychológ, ThLic Ján Vigláš, Badín –morálny teológ, BeLic Pavla Biciánová, Banská Bystrica – bioetička, Magdaléna Poloňová, Prestavlky, Hliník n/Hronom – aktivistka zo združenia TOBI, PhLic Juraj Jendrejovský – nemočničný kaplán UNM Martin, Mgr. Daniela Obšajsníková, Banská Bystrica – aktivistka „Za život“.


Program konferencie:

- Svätá omša celebrovaná otcom biskupom Mons. ThDr.  Štefanom Sečkom     kázeň
- Privítanie na konferencii privítanie
- Príhovor otca biskupa Mons. ThDr.  Štefana Sečku príhovor
- Príhovor europoslankyne MUDr. Anny Záborskej príhovor

 

Prednášky:

1. Definícia pôrodu a potratu - medicínsko-právne aspekty,
/ MUDr. Miroslav Haško, PhD, Martin /
  predstavenie prednáška diskusia
 
2. Vrodené vývinové chyby plodu nezlučiteľné so životom - manažment gravidity a popôrodné obdobie,
/ Doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD, Martin /
  predstavenie prednáška diskusia
 
3. Reakcia na perinatálnu stratu zo sociálno-psychologického pohľadu,
/ Doc. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD et PhD, Trnava /
  predstavenie prednáška diskusia
 
4. Anencefalické deti – potenciálni darcovia? Etické otázky ohľadom štatútu ľudskej osobya postoj Katolíckej cirkvi,
/ ThLic Ján Viglaš, Badín /
  predstavenie prednáška diskusia
 
5. História a význam pochovávania potratených detí,
/ BeLic.Pavla Biciánová,  Banská Bystrica, Magdaléna Poloňová, Prestavlky, Hliník nad Hronom /
  predstavenie prednáška
 
6. Krízová  intervencia do života matky po spontánnom potrate a ponuka pochovania jejnedonoseného dieťaťa,
/ PhLic Juraj Jendrejovský, nemocničný kaplán, Martin /
  predstavenie prednáška
 
7. Cesty uzdravenia žien a rodín z následkov potratu
/ Mgr. Daniela Obšajsníková, Banská Bystrica /
  predstavenie prednáška

 

- Poďakovanie a záver     záver
Stiahnite si celý záznam konferencie v súbore ZIP