Loading feeds...

Dňa 10.apríla 2010 sa v Martine uskutočnila 5. konferencia Kresťan v dnešnej nemocnici. Konferenciu usporiadala Rada pre pastoráciu v zdravotníctve pri Konferencii biskupov Slovenska, jej predseda Mons. Štefan Sečka a Nemocničná duchovná služba.

Témou konferencie bolo "Hľadanie odpovedí na dilemy súčasného zdravotníctva na Slovensku". Odbronými garantmi konferencie boli: prof. MUDr. Peter Fedor Freyberg, DrSc., prof. RNDr. MUDr. Rudolf Pullmann a doc. MUDr. Jozef Glasa, CSc. PhD.

V panelovej diskusii vystúpili so svojimi príspevkami: právnik Mgr. Patrik Daniška, teológ ThLic Ján Viglaš, bioetička Mgr. BeLic Pavla Bicianová, lekár MUDr. Kamil Biringer, PhD. a psychologička doc. PhDr. Patrícia Dobríková, PhD.

Program bol rozčlenený do piatich častí:

1. Právna ochrana občana, spoločnosti pred korupčným tlakom,

2. Svedomie – imperatív, intuícia, pocit...,

3. Etika komunikácie ťažkých správ,

4. Osobnosť lekára v medicínskych dilemách a

5. Intervencia do života stresovanej matky.

 

Zvukový záznam z konferencie vo formáte MP3:

1. Príhovor

2. Prof. Freybergh

3. Doc. Glasa

4. Mgr. Daniška

5. ThLic. Viglaš

6. Mgr. BeLic. Bicianová

7. MUDr. Biringer

8. Doc. Dobríková